pasek logo unijne 2018 rpows

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu RPSW.10.05.01-IP.01-26-284/19

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA ALOKACJI NA KONKURS
RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w związku z otrzymaniem rezerwy wykonania zwiększa się alokację przeznaczoną na konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 ogłoszony
w ramach Działania 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
do zmian (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

  1. Aktualna kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 40.959.000,00  PLN i jest uzależniona od kursu euro aktualnego na dzień podpisania umowy.
  2. Cała kwota alokacji zostanie przeznaczona na jeden projekt wyłoniony w procedurze konkursowej.
  3. Kwota 40.959.000,00 PLN stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków projektu. 
  4. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.
  5. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85 %.

W celu spełnienia kryterium dostępu nr 5 „Projektodawca składa wniosek na całą kwotę przewidzianą w ramach konkursu” Projektodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie kwoty wskazanej w niniejszym komunikacie.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie pozostaje bez zmian.


Kielce, 25.10.2019 r.

 

Regulamin_konkursu_10.05.00__2019

 
Załączniki: