pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.4.2

 

 

 

Komunikat z dnia 30.09.2016 r. dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu
nr RPO.10.04.02-IP.01-26-056/16 RPO WŚ 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ informuje
o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.02-IP.01-26-056/16.
W związku z wątpliwościami podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku
o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPSW.10.04.02-IP.01-26-056/16 dotyczącymi umieszczenia we wniosku informacji związanych ze zgodnością projektu ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020, które obejmują kryteria punktowane,, dodano do słownika tabeli 4.6 Uzasadnij spełnienie kryteriów wyboru projektów możliwość wyboru powyższych kryteriów oraz przedstawienia uzasadnienia ich spełnienia.
Każdy wniosek o dofinansowania, złożony do WUP przed wprowadzeniem ww. zmiany zostanie skierowany do poprawy na etapie weryfikacji braków formalnych i/lub oczywistych omyłek.
Termin składania wniosków w odpowiedzi na konkurs nr RPSW.10.04.02-IP.01-26-056/16 zostaje przedłużony do 11.10.2016 r.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ

Ogłasza konkurs nr RPSW.10.04.02-IP.01-26-056/16

na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych - ZIT (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, dotyczący zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz dotyczący wzrostu liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 4 października 2016 r.

Przedmiot konkursu - typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

  1. Wsparcie doradczo - szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji 2. i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).
  2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem pomostowym, dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą podmioty wymienione w Regulaminie konkursu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmioty, które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 12 961 200,00 PLN

Maksymalny % poziom dofinansowania z UE wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 85 %.

Maksymalny % poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95 %.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% - zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŚ oraz Regulaminu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego
  • w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce (pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej http://rpows.wup.kielce.pl oraz na portalu funduszy europejskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,
pokój nr 115, 116
tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625,
e-mail: wup@wup.kielce.pl

w kwestiach dotyczących zgodności ze Strategią ZIT KOF informacji udziela
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
nr tel.: 41-36-76-707, 41-36-76-553, 41-36-76-550,
e-mail: biurozit@um.kielce.pl

Ogłoszenie o konkursie 10.04.02_ZIT.pdf

Regulamin konkursu RPSW.10.04.02_ZIT (24.08.2016).doc

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku.doc

Załącznik nr 2 - Instrukcja.doc

Załącznik nr 3 - Wzór karty weryf. popr. wniosku w ramach RPO WŚ.docx

Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny form. w. o dofin. pr.konkurs. RPO WŚ.docx

Załącznik nr 5a - Karta Oceny Merytorycznej - cz. A.docx

Załącznik nr 5b - Karta Oceny Merytorycznej - cz. B.docx

Załącznik nr 6 - Wzór Umowy o dofinansowanie.docx

Załącznik nr 6a - Załączniki do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 - Wzór Umowy o dofinansowanie - ryczałt.docx

Załącznik nr 7a - Załączniki do umowy o dofinansowanie - ryczałt

Załącznik nr 8 - Taryfikator cen rynkowych.doc

Załącznik nr 9 - Wytyczne do poddzialania 10.4.2 ZIT.doc

Załącznik nr 10 - Strategia ZIT KOF.pdf