pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.4.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek
Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych
miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Opublikowany od 29.03.2016 do 12.04.2016

Komunikat z dnia 31.03.2016r. dotyczący zmian 

w Regulaminie Konkursu nr RPO.10.04.01-IP.01-26-037/16 RPO WŚ 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ informuje
o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-037/16.
Z zapisów zawartych w punkcie 2.4 „Wymagania w zakresie wskaźników projektu”
Regulaminu konkursu Nr: RPSW.10.04.01-IP.01-26-037/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)”


1. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż tworząc w LSI wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 10.4.1 RPOWŚ 2014 – 2020 należy w sekcji 3 wpisać jeden cel szczegółowy (wybrany spośród wskazanych w punkcie 2.4 regulaminu konkursu) oraz przypisać do niego wszystkie wskaźniki rezultatu i produktu zawarte w regulaminie konkursu.

2. Treść kryterium formalnego wymienionego w części 4.2.2. pkt. 2 Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-037/16 otrzymuje brzmienie:

- Czy Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi[1] (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie, którego stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe[2].


[1] W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego Wnioskodawcę/Partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali Wnioskodawca/Partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotów

[2] W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

Ogłoszenie 10.04.01 2016
Regulamin konkursu RPSW.10.04.01 02.2016
Załącznik nr 1 wzór wniosku
Załącznik nr 2 instrukcja
Załącznik nr 3 karta weryf pop wniosku
Załącznik nr 4 karta oceny form
Załącznik nr 5 karta oceny meryt
Załącznik nr 6 wzór umowy
Załącznik nr 7 taryfikator cen rynkowych
Załącznik nr 8 wytyczne do poddziałania 10.4.1.

Załączniki do umowy

Załącznik nr 2 Harmonogram Płatności
Załącznik nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 4 Obowiazki informacyjne beneficjenta
Załącznik nr 5 Kwartalny Harmonogram form wsparcia
Załącznik nr 6 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z ZUS
Załącznik nr 7 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z US
Załącznik nr 8 Ośwaidczenie Beneficjenta o niepodleganiu karze
Załącznik nr 9 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 10 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 11 Odwołanie Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 12 Wymagania w odniesieniu do wyodrebnionej ewidencji księgowej
Załącznik nr 13 Wzór umowy o partnerstwie
Załącznik nr 13 zał. 2 do umowy o partnerstwie
Załącznik nr 13 zał. 3 do umowy o partnerstwie
Załącznik nr 14 Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsˆługi SL2014
Załącznik nr 15 do Umowy o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr 16 do Umowy o dofinansowanie Projektu