pasek logo unijne 2018 rpows

WAŻNY KOMUNIKAT

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zgodnie z Rozdziałem 1.1. pkt 3 Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18, informuje o jego anulowaniu z dniem 9 lipca 2018 r.

Konieczność anulowania konkursu spowodowana jest brakiem środków finansowych na jego organizację. Wynika to z faktu, że do czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów, wskutek błędów technicznych w arkuszach kalkulacyjnych dotyczących możliwych środków do zakontraktowania, przekazywało nieprawidłową informację na temat dostępnych w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego środków.

Wojewódzki Urząd Pracy pragnie przeprosić za zaistniałą sytuację wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w w/w konkursie, jednak nie wynika ona z winy WUP w Kielcach.

RPO WŚ

10.4.1

Ogłaszenie o konkursie nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych –(dotacje) – OSI – (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, dotyczący zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz wzrostu liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

ogłosznie opublikowane - 07.06.2018

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 18 lipca 2018 r.

.

RPO WŚ

10.2.1

Ogłoszenie o konkursie nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 02.10.2017r. do dnia 10.10.2017r.
Data dodania ogłoszenia 28.08.2017r.

W związku z napływającymi od wnioskodawców informacjami dotyczącymi ograniczenia dostępności do Lokalnego Systemu Informatycznego, nabór wniosków w konkursie RPSW.10.02.01.IP-26-164/17 zostaje wydłużony do dnia 13.10.2017r. do godziny 15.30.

Wykaz projektów w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej (dotyczy konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17) Data dodania ogłoszenia 15.11.2017r.
Listy projektów, które spełniły kryteria w ramach konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17 i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) (data dodania ogłoszenia 29.12.2017r.)
Skorygowana lista rankingowa dla konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17 (data dodania 5.06.2018r.)