pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.4.1

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-342/21 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 "Otwarty rynek pracy" działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe)

ogłosznie opublikowane - 20.08.2021 r.

 

Nabór wniosków od 22.09.2021 r. do 08.10.2021 r.
 
 

Wyniki naboru konkursowego nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-342/21 - data publikacji 20.10.2021 r.
Lista członków KOP

 

KOMUNIKAT 

 z dn. 27-09-2021 r. o zmianach w Regulaminie Konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-342/21 oraz przedłużeniu terminu naboru wniosków

W związku ze zmianami w Regulaminie Konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-342/21 wynikającymi z konieczności spełnienia wymogów artykułu 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, nabór wniosków w ramach przedmiotowego konkursu zostaje przedłużony do dnia 8 października 2021 r.

Zmiany w regulaminie konkursu oraz załącznikach zostały wyróżnione kolorem pomarańczowym.

Regulamin_konkursu_10.4.1_2021_v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna) Regulamin_konkursu_10.4.1_2021

(wersja archiwalna) Ogłoszenia konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-342/21

Zalacznik_nr_1_-_Instrukcja_WND_15 (1)-zm. pkt. 2.1

Zalacznik_nr_2_-_Zalacznik__Wzor_karty_weryfikacji_warunkow formalnych_projektu_konkursowego

Zalacznik_nr_3_-_Regulamin_KOP_2014-2020

Zalaczniki_nr_ 01-03_i_06_POWER

Zalaczniki_nr_04-05-POWER-18.08.2021

Zalacznik_nr_07–Wzor_karty_oceny_merytorycznej_ wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS_na_lata_2014-2020

Zalacznik_nr_08–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_osoby_dokonującej_oceny_merytorycznej

Zalacznik_nr_09–Wzor_Deklaracji_poufnosci_dla_Obserwatora

Zalacznik_nr_10-Wzor_Oswiadczenia_pracownika_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_11-Wzor Oswiadczania_eksperta_o_bezstronnosci

Zalacznik_nr_12-Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczącego_KOP

Zalacznik_nr_13–Wzor_Protokolu_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczacego_KOP

Zalacznik_nr_14–Wzor_Protokolu_spelnienia_kryterium_wyboru_projektow_po_zakonczeniu_etapu_negocjacji

Zalacznik nr 4 - Taryfikator_cen_rynkowych_10.4.1

Zalacznik_nr_5_-_Standard_realizacji_usług_w_zakresie_wsparcia_bezzwrotnego_na_zalozenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ramach_RPOWS_na_lata_2014-2020_v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna) Zalacznik_nr_5_-_Standard_realizacji_usług_w_zakresie_wsparcia_bezzwrotnego_na_zalozenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_ramach_RPOWS_na_lata_2014-2020

Zal_1_Regulamin_rekrutacji_uczestnikow_RPO_WS-2_v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna) Zal_1_Regulamin_rekrutacji_uczestnikow_RPO_WS

Zal_1_Formularz_rekrutacyjny_v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna)Zal_1_Formularz_rekrutacyjny

Zal_2_Regulamin_rekrutacji_Karta weryfikacji_formalnej_formularza_v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna) Zal_2_Regulamin_rekrutacji_Karta weryfikacji_formalnej_formularza

Zal_3_Regulamin_rekrutacji_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacji_v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna) Zal_3_Regulamin_rekrutacji_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacji

Zal_4_Regulaminu_rekrutacji_ formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych

Zal_5_Regulamin rekrutacji_karta_oceny_predyspozycji_kandydata_v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna) Zal_5_Regulamin rekrutacji_ karta_oceny_predyspozycji_kandydata

Zal_2_Formularz_rekrutacyjny_v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna) Zal_2_Formularz_rekrutacyjny

Zal_3_Regulamin_przyznawania_srodkow_RPO_WS-v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna) Zal_3_Regulamin_przyznawania_srodkow_RPO_WS

Zal_1_oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minimis

Zal_2_formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis

Zal_3_zestawienie_planowanych_wydatkow

Zal_4_oswiadczenie_osob_niepelnosprawnych

Zal_5_wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finasowego_pomostowego

Zal_4_Biznesplan

Zal_5_Karta_oceny_biznesplanu_v1.1_24.09.2021

(wersja archiwalna) Zal_5_Karta_oceny_biznesplanu

Zal_6_Minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_finansowe

Zal_7_Minimalny_wzor_umowy_pomostowe

Zal_8_minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_szkoleniowe

Najczęściej zadawane pytania

RPO WŚ

10.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach w  ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

 

Kielce, dn. 14.05.2021 r. 

ogłosznie opublikowane - 14.05.21 r. 

Nabór wniosków od 15.06.2021 r. do 22.06.2021 r.
 
 

Załącznik nr 1 Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu 

Załącznik nr 2 Wzór_karty_weryfikacji_warunków_formalnych_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS

Załącznik nr 3 Wzór_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

Załącznik nr 4 Wzor_Protokol zgodności zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postanowionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP 9protokół niezgodności)

Załącznik nr 5 Wzór Protokołu zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP

Załącznik nr 6 Wzór protokołu spełnienia kryterium wyboru projektów po zakonczeniu etapu negocjacji 

Załącznik nr 7 „Taryfikator cen rynkowych”

Załącznik nr 8 Wytyczne w sprawie organizacji staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2021 realizowanych przez podmioty inne niż MUP/PUP

Załącznik nr 9 Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Działania 10.2 RPO WŚ

Załącznik nr 10 Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk 

Najczęściej zadawane pytania 

RPO WŚ

10.4.1

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 "Otwarty rynek pracy" działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe)

ogłosznie opublikowane - 04.03.2021

 

Nabór wniosków od 06.04.2021 r. do 16.04.2021 r.
 
Wyniki naboru RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 - data opublikowania 06-05-2021 r.
 
 
Ważny komunikat 
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi podziału źródeł finansowania wydatków dla projektów składanych w odpowiedzi na konkurs nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uprzejmie informuje, że maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85% a minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 15%. W związku z powyższym przy wyliczaniu wkładu własnego nie należy pomniejszać wartości projektów o środki wsparcia finansowego przekazywane uczestnikom projektów. Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowy konkurs nie przewiduje współfinansowania projektów ze środków wkładu krajowego.

 

Regulamin_konkursu_10.4.1_2021

Zalacznik_nr_1_-_Instrukcja_WND_15 (1)-zm. pkt. 2.1

Zalacznik_nr_2_-_Zalacznik__Wzor_karty_weryfikacji_warunkow formalnych_projektu_konkursowego

Zalacznik_nr_3_-_Wzor_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego

Zalacznik_nr_4_-_Zalacznik_Protokol_zgodnosci _projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczacego_KOP_(protokol_niezgodnosci)

Zalacznik_nr_5_-_Zalacznik_Protokol_zgodnosci_projektu_w_zakresie_spelnienia_warunkow_postawionych_przez_oceniajacych_lub_przewodniczacego_KOP_protokol_zgodnosci

Zalacznik_nr_6_-_Zalacznik_Wzor_Protokolu_spelnienia_kryterium_wyboru_projektow_po_zakonczeniu_etapu_negocjacji

Zalacznik_nr_7_-_Taryfikator_cen_rynkowych-1

Zalacznik_nr_8_-_Standard_realizacji_usług_w_zakresie_wsparcia_bezzwrotnego_na_zalozenie_dzialalnosci_gospodarczej

Zal_1_Regulamin_rekrutacji_uczestnikow_RPO_WS

Zal_1_Formularz_rekrutacyjny_uczestnika

Zal_2_Regulamin_rekrutacji_Karta weryfikacji_formalnej_formularza

Zal_3_Regulamin_rekrutacji_Karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacji

Zal_4_Regulaminu_rekrutacji_ formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowych

Zal_5_Regulamin rekrutacji_ karta_oceny_predyspozycji_kandydata

Zal_2_Formularz_rekrutacyjny

Zal_3_Regulamin_przyznawania_srodkow_RPO_WS

Zal_1_oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minimis

Zal_2_formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis

Zal_3_zestawienie_planowanych_wydatkow

Zal_4_oswiadczenie_osob_niepelnosprawnych

Zal_5_wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finasowego_pomostowego

Zal_4_Biznesplan

Zal_5_Karta_oceny_biznesplanu

Zal_6_Minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_ finansowe

Zal_7_Minimalny_wzor_umowy_pomostowe

Zal_8_minimalny_wzor_umowy_o_wsparcie_szkoleniowe

RPO WŚ

10.1

Ogłoszenie o naborze nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21

ogłosznie opublikowane - 21.01.2021 r.

 

Nabór wniosków od 22.01.2021 r. do 05.02.2021 r.

Wyniki naboru pozakonkursowego nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 - data opublikowania 02.03.2021 r.
                                      Uzupełnienie wyników naboru pozakonkursowego nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 - data opublikowania 10.03.2021 r. 

KOMUNIKAT z dnia 25.01.2021 r.

W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, że kwota przewidziana na realizację projektów pozakonkursowych w 2022 roku uległa zwiększeniu o 6 mln zł, zmianie ulega załącznik nr 16 do Zasad realizacji projektów pozakonkursowych przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy w Województwie Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 
Załączniki:
 

RPO WŚ

10.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach w  ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

 

Kielce, dn. 24.09.2020 r. 

Komunikat

 

 

ogłosznie opublikowane - 10.09.2020 r. 

Nabór wniosków od 12.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

Ogłoszenie 10.02.01 2020 r. 
Regulamin konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-324/20RPSW.10.02.01-IP.01-26-324/20
Zalacznik_nr_1_-_Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu
Zalacznik_nr_2_-_Wzor_karty_weryfikacji_warunków_formalnych_WND_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS
Zalacznik_nr_3_-_Wzor_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego
Zalacznik_nr_4_-_Wzor_Protokol zgodności zgodności
Zalacznik_nr_5_-Wzór Protokołu zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP
Załącznik nr 7„Taryfikator cen rynkowych”
Załącznik nr 8 Wytyczne w sprawie organizacji staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż MUP/PUP
Załącznik nr 9 WytyczneWojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Działania 10.2 RPO WŚWytyczneWojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Działania 10.2 RPO WŚ
Załącznik nr 12 Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

RPO WŚ

10.1

Przedmiotem naboru są projekty MUP/PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).

ogłosznie opublikowane - 13.01.2020 r.
 

Nabór wniosków od 14.01.2020 r. do 27.01.2020 r.

 Wyniki naboru pozakonkursowego RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 - Data opublikowania 24.02.2020 r.


Załączniki:
 
 

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu RPSW.10.05.01-IP.01-26-284/19

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA ALOKACJI NA KONKURS
RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w związku z otrzymaniem rezerwy wykonania zwiększa się alokację przeznaczoną na konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 ogłoszony
w ramach Działania 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
do zmian (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

  1. Aktualna kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 40.959.000,00  PLN i jest uzależniona od kursu euro aktualnego na dzień podpisania umowy.
  2. Cała kwota alokacji zostanie przeznaczona na jeden projekt wyłoniony w procedurze konkursowej.
  3. Kwota 40.959.000,00 PLN stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków projektu. 
  4. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.
  5. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85 %.

W celu spełnienia kryterium dostępu nr 5 „Projektodawca składa wniosek na całą kwotę przewidzianą w ramach konkursu” Projektodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie kwoty wskazanej w niniejszym komunikacie.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie pozostaje bez zmian.


Kielce, 25.10.2019 r.