Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

RPO WŚ

10.2.1

Ogłoszenie o konkursie nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 02.10.2017r. do dnia 10.10.2017r.
Data dodania ogłoszenia 28.08.2017r.

W związku z napływającymi od wnioskodawców informacjami dotyczącymi ograniczenia dostępności do Lokalnego Systemu Informatycznego, nabór wniosków w konkursie RPSW.10.02.01.IP-26-164/17 zostaje wydłużony do dnia 13.10.2017r. do godziny 15.30.