pasek logo unijne 2018 rpows

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 277/15
z dnia 25 marca 2015 roku powierzyła Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach realizację Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy, w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Regionalne Programy Operacyjne finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu
z perspektywą 2007-2013. Takie rozwiązanie zwiększy komplementarność i efektywność podejmowanych działań, nastąpi także ściślejsze powiązanie projektów infrastrukturalnych
i „miękkich". Budżet RPO dla wszystkich regionów Polski wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to blisko 40% wszystkich środków, jakie Polska otrzymała na lata 2014-2020.