pasek logo unijne 2018 rpows

Informujemy, że zakończony został proces oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy RPSW.10.04.01-IP.01-26-005/15 oraz RPSW.10.04.01-IP.01-26-005/15. Poniżej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, która rozpocznie się w najbliższym czasie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz oficjalnego profilu na Facebooku.

Wykaz projektów w ramach Poddziałania 10.2.1 RPOWS zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

Wykaz projektów w ramach Poddziałania 10.4.1 RPOWS zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

 

RPOZakończył się nabór wniosków o dofinansowanie do projektów w ramach działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło 144 wnioski o łącznej wartości 182.129.032 zł na działanie 10.2.1 oraz 78 wniosków na łączną kwotę 166.046.985 zł na działanie 10.4.1. Na projekty w ramach działania 10.2.1 przeznaczone jest 20 mln złotych, co oznacza, że wartość złożonych projektów ponad dziewięciokrotnie przekracza dostępną alokację. Natomiast na działanie 10.4.1 zabezpieczone jest 35 mln złotych – czyli ponad 4- krotnie mniej niż stanowi wartość złożonych wniosków. W ciągu trzech tygodni Komisja oceni wnioski pod względem formalnym, po czym nastąpi ocena merytoryczna. Przewiduje się, że pierwsze umowy na dofinansowanie projektów będą zawarte na początku 2016 roku.


Przypomnijmy, z projektów w ramach działania 10.2.1 oraz 10.4.1 będą mogły skorzystać osoby, które skończyły 30 r. ż., znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Działanie 10.2.1 to pomoc w zdobyciu lub podniesieniu swoich kwalifikacji. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy jak i osoby pozostające bez zatrudnienia kierowani będą między innymi na szkolenia, kursy lub staże. Dzięki temu możliwe będzie dopasowanie ich umiejętności do potrzeb pracodawców. Natomiast w ramach działania 10.4.1 udzielane będą bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej działalności. Każdy
z uczestników otrzyma także pomoc doradczą. Pierwsze nabory uczestników do obu działań powinny rozpocząć się z początkiem przyszłego roku.

 

27 i 28 sierpnia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyły się spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponad stu przedstawicieli potencjalnych realizatorów wysłuchało prezentacji na temat ogólnych założeń projektów, zasad składania wniosków, finansowania projektów, grup docelowych czy też obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

Ze strony potencjalnych beneficjentów najczęściej pojawiały się pytania dotyczące wysokości wkładu własnego czy też klasyfikowania grup do których kierowana jest pomoc. Uczestnicy spotkania otrzymali wyjaśnienia dotyczące definiowania kim jest: osoba bierna zawodowo, osoba o niskich kwalifikacjach czy długotrwale bezrobotna.

Wyjaśnione zostały także wątpliwości potencjalnych realizatorów co do przystępowania do partnerstwa oraz możliwej maksymalnej liczby składanych wniosków przez jednego realizatora. Kilka pytań dotyczyło udzielania bezzwrotnych dotacji i wkładu własnego uczestników projektów.

Do pobrania prezentacje omawiane na spotkaniu:

Zasady prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 - 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalny Program Operacyjny

Zasady finansowania projektów realizowanych przez WUP w ramach PO WER i RPO WŚ

Przypominamy, iż odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości można uzyskać pod numerem telefonu 41 364 16 25 oraz 41 364 16 24.