pasek logo unijne 2018 rpows

IMGP1554Piętnaście najwyżej ocenionych projektów wspierających samozatrudnienie będzie realizowanych w naszym województwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W dniu 4 lutego, na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, zostały podpisane pierwsze umowy na dofinansowanie projektów z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu i Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W spotkaniu z dziennikarzami wzieli udział prezesi tych instytucji: Halina Siemaszko - Prezes OPWPR i Ryszard Nosowicz - Prezes ARR oraz Piotr Żołądek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Oznacza to wznowienie po ponad 3-letniej przerwie konkursowych projektów dotacyjnych, kierowanych do mieszkańców województwa po 30 roku życia zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. Rozstrzygnięcie przez Wojewódzki Urząd Pracy pierwszego konkursu umożliwi udzielenie ponad 850 dotacji, których maksymalna kwota, to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obok podstawowego wsparcia dotacyjnego, nowo upieczeni przedsiębiorcy będą otrzymywać wsparcie pomostowe (finasowe oraz doradczo-eksperckie) w pierwszym najtrudniejszym okresie funkcjonowania nowej firmy. W najbliższym czasie opublikujemy listę instytucji, do których będą mogły zgłaszać się osoby zainteresowane udziałem w projektach. Zachęcamy również do odwiedzenia naszego serwisu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na którym znajdują się niezbędne informacje nt. naszych działań programowych i aktualnych form pomocy kierowanej do mieszkańców województwa świętokrzyskiego po 30 roku życia. Informacje na temat możliwości skorzystania ze wsparcia udzielają także konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Kielcach. Zapraszamy do udziału w projektach. 

Informujemy, że zakończył się proces oceny merytorycznej wniosków w ramach Działania 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Poniżej publikujemy listę rankingową projektów, które w wyniku pozytywnej weryfikacji oraz negocjacji otrzymały rekomendację do dofinansowania. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z Beneficjentami, co umożliwi rozpoczęcie realizacji projektów wspierających przedsiębiorczość wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Po podpisaniu wszystkich umów poinformujemy o szczegółowym harmonogramie naboru uczestników do poszczególnych projektów.

Przypomnijmy – w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przyznawane będą bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Z środków takich będą mogły skorzystać osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane a także osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Każda osoba, która zakwalifikuje się do projektu na wstępie uzyska pomoc doradczo-szkoleniową dotyczą zarówno poprawnego napisania biznes planu jak i zagadnień z zakresu prowadzenia działalności. Uczestnicy, których pomysły na własną firmę okażą się najlepsze otrzymają bezzwrotne dotacje oraz wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy. Uczestnik projektu, który otrzyma środki na swoją firmę zobowiązuje się do prowadzenia jej przez rok.

Na realizację projektów w ramach pierwszego konkursu RPOWŚ 10.4 przeznaczone jest 35 mln złotych. 

Lista projektów do pobrania w formacie pdf

 

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy zakończył już ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi Zasadami w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014 – 2020, lista rankingowa projektów może być opublikowana dopiero po zakończeniu negocjacji z potencjalnymi beneficjentami, które aktualnie są w toku. Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu w ramach Działania 10.2 oraz 10.4 RPOWŚ to styczeń 2016 roku. Lista rankingowa projektów w ramach POWER zostanie opublikowana w lutym 2016 roku. Za wszelkie przesunięcia terminów publikacji list, spowodowane bardzo dużą liczbą złożonych wniosków, oraz faktem, iż w obecnym systemie wyboru etap negocjacji jest elementem oceny projektów, co znacznie opóźnia moment rozstrzygnięcia konkursów, serdecznie przepraszamy.

Informujemy, że zakończony został proces oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy RPSW.10.04.01-IP.01-26-005/15 oraz RPSW.10.04.01-IP.01-26-005/15. Poniżej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, która rozpocznie się w najbliższym czasie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz oficjalnego profilu na Facebooku.

Wykaz projektów w ramach Poddziałania 10.2.1 RPOWS zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

Wykaz projektów w ramach Poddziałania 10.4.1 RPOWS zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

 

RPOZakończył się nabór wniosków o dofinansowanie do projektów w ramach działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło 144 wnioski o łącznej wartości 182.129.032 zł na działanie 10.2.1 oraz 78 wniosków na łączną kwotę 166.046.985 zł na działanie 10.4.1. Na projekty w ramach działania 10.2.1 przeznaczone jest 20 mln złotych, co oznacza, że wartość złożonych projektów ponad dziewięciokrotnie przekracza dostępną alokację. Natomiast na działanie 10.4.1 zabezpieczone jest 35 mln złotych – czyli ponad 4- krotnie mniej niż stanowi wartość złożonych wniosków. W ciągu trzech tygodni Komisja oceni wnioski pod względem formalnym, po czym nastąpi ocena merytoryczna. Przewiduje się, że pierwsze umowy na dofinansowanie projektów będą zawarte na początku 2016 roku.


Przypomnijmy, z projektów w ramach działania 10.2.1 oraz 10.4.1 będą mogły skorzystać osoby, które skończyły 30 r. ż., znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Działanie 10.2.1 to pomoc w zdobyciu lub podniesieniu swoich kwalifikacji. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy jak i osoby pozostające bez zatrudnienia kierowani będą między innymi na szkolenia, kursy lub staże. Dzięki temu możliwe będzie dopasowanie ich umiejętności do potrzeb pracodawców. Natomiast w ramach działania 10.4.1 udzielane będą bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej działalności. Każdy
z uczestników otrzyma także pomoc doradczą. Pierwsze nabory uczestników do obu działań powinny rozpocząć się z początkiem przyszłego roku.