pasek logo unijne 2018 rpows

Komisja Europejska oraz Ministerstwo Rozwoju przypominają o organizowanym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej tegorocznym konkursie RegioStars Awards. Ma on na ceku przede wszystkim promocję dobrych praktyk w obszarze rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów realizowanych w regionach. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  1. Inteligentny rozwój – wschodzące możliwości gospodarki globalnej;
  2. Zrównoważony rozwój – gospodarka w obiegu zamkniętym;
  3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu;
  4. CityStar – innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego;
  5. Efektywne zarządzanie.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 11 października 2016 r. w Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Aplikacje należy przekazywać bezpośrednio za pomocą formularza on-line na platformie RegioStars. Pod adresemhttp://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards zamieszczono również szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, przewodnik dla uczestników oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2016 roku.

logo FE Program Regionalny rgb 1Podpisanie umów z realizatorami  w ramach Działania 10.4 "Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego otwiera drogę do rozpoczęcia naborów w ramach dofinansowanych projektów. Przypomnijmy - o bezzwrotną dotację w ramach Programu mogą ubiegać się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy w momencie zakwalifikowania do udziału w projekcie ukończyli 30 rok życia. Dodatkowo, w każdym z projektów określone zostały dodatkowe warunki, jakie musi spełnić uczestnik ubiegający się o wsparcie w konkretnym projekcie. Obok środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej uczestnikom gwarantujemy ekspercką pomoc doradczo - biznesową oraz wsparcie pomostowe w pierwszym okresie działalności nowej firmy.Każdy realizator w momencie rozpoczęcia rekrutacji jest zobowiązany do uruchomienia biura projektu na terenie województwa świętokrzyskiego, w którym każda osoba zainteresowana otrzyma wyczerpujące informacje na temat zasad realizacji projektu oraz obowiązujące formularze. Listę dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.4 publikujemy tutaj. Wszyskie osoby spełniające warunki udziału w programie serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w projektach.

IMGP1554Piętnaście najwyżej ocenionych projektów wspierających samozatrudnienie będzie realizowanych w naszym województwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W dniu 4 lutego, na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, zostały podpisane pierwsze umowy na dofinansowanie projektów z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu i Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W spotkaniu z dziennikarzami wzieli udział prezesi tych instytucji: Halina Siemaszko - Prezes OPWPR i Ryszard Nosowicz - Prezes ARR oraz Piotr Żołądek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Oznacza to wznowienie po ponad 3-letniej przerwie konkursowych projektów dotacyjnych, kierowanych do mieszkańców województwa po 30 roku życia zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. Rozstrzygnięcie przez Wojewódzki Urząd Pracy pierwszego konkursu umożliwi udzielenie ponad 850 dotacji, których maksymalna kwota, to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obok podstawowego wsparcia dotacyjnego, nowo upieczeni przedsiębiorcy będą otrzymywać wsparcie pomostowe (finasowe oraz doradczo-eksperckie) w pierwszym najtrudniejszym okresie funkcjonowania nowej firmy. W najbliższym czasie opublikujemy listę instytucji, do których będą mogły zgłaszać się osoby zainteresowane udziałem w projektach. Zachęcamy również do odwiedzenia naszego serwisu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na którym znajdują się niezbędne informacje nt. naszych działań programowych i aktualnych form pomocy kierowanej do mieszkańców województwa świętokrzyskiego po 30 roku życia. Informacje na temat możliwości skorzystania ze wsparcia udzielają także konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Kielcach. Zapraszamy do udziału w projektach. 

Informujemy, że zakończył się proces oceny merytorycznej wniosków w ramach Działania 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Poniżej publikujemy listę rankingową projektów, które w wyniku pozytywnej weryfikacji oraz negocjacji otrzymały rekomendację do dofinansowania. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z Beneficjentami, co umożliwi rozpoczęcie realizacji projektów wspierających przedsiębiorczość wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Po podpisaniu wszystkich umów poinformujemy o szczegółowym harmonogramie naboru uczestników do poszczególnych projektów.

Przypomnijmy – w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przyznawane będą bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Z środków takich będą mogły skorzystać osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane a także osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Każda osoba, która zakwalifikuje się do projektu na wstępie uzyska pomoc doradczo-szkoleniową dotyczą zarówno poprawnego napisania biznes planu jak i zagadnień z zakresu prowadzenia działalności. Uczestnicy, których pomysły na własną firmę okażą się najlepsze otrzymają bezzwrotne dotacje oraz wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy. Uczestnik projektu, który otrzyma środki na swoją firmę zobowiązuje się do prowadzenia jej przez rok.

Na realizację projektów w ramach pierwszego konkursu RPOWŚ 10.4 przeznaczone jest 35 mln złotych. 

Lista projektów do pobrania w formacie pdf

 

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy zakończył już ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi Zasadami w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014 – 2020, lista rankingowa projektów może być opublikowana dopiero po zakończeniu negocjacji z potencjalnymi beneficjentami, które aktualnie są w toku. Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu w ramach Działania 10.2 oraz 10.4 RPOWŚ to styczeń 2016 roku. Lista rankingowa projektów w ramach POWER zostanie opublikowana w lutym 2016 roku. Za wszelkie przesunięcia terminów publikacji list, spowodowane bardzo dużą liczbą złożonych wniosków, oraz faktem, iż w obecnym systemie wyboru etap negocjacji jest elementem oceny projektów, co znacznie opóźnia moment rozstrzygnięcia konkursów, serdecznie przepraszamy.