pasek logo unijne 2018 rpows

mark 41701 960 720W dniach 25-28.11.2016 r.zostanie zaimplementowana grupa nowych funkcjonalności w aplikacji SL2014.

Między innymi w zakresie modułu Wnioski o płatność beneficjenta będzie to:
- możliwość wycofania i edycji częściowego wniosku o płatność,
- wprowadzenie podglądu częściowych wniosków o płatność z poziomu zbiorczego wniosku przygotowanego przez Partnera Wiodącego,
- możliwość dodawania w tabeli zwroty i korekty pozycji, które są aktualnie na umowie, ale nie były rozliczane na wniosku.

Oprócz ww.wymienionych nowych funkcjonalności w przygotowanym pakiecie znajdują się też inne, usprawniające proces wprowadzania danych, administracji systemu, a także obsługi wniosków o płatność zarówno po stronie Beneficjenta jak również po stronie Instytucji.
Wgranie nowych funkcjonalności będzie się wiązać z niedostępnością systemu SL2014:
25 listopada (piątek) od godz. 22:00  ----  28 listopada (poniedziałek) do godz. 06:00.

Do końca dnia 24.11.2016 r. udostępnimy Państwu zaktualizowany dokument Podręcznik beneficjenta

plakat rpo sliderOsoby powyżej 30 roku życia zainteresowane uzyskaniem wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą już zapoznać się z pełną listą realizatorów (link) . Przypominamy – aby wziąć udział w projekcie trzeba nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym realizatorem, których lista i dane kontaktowe znajdują się na opublikowanej liście. Realizatorzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie naboru uczestników i sprawdzą, czy osoba ubiegająca się o udział spełnia warunki określone w programie i konkretnym projekcie. Wsparcie, jakie otrzymają zakwalifikowani uczestnicy, to wszechstronna pomoc doradcza dla rozpoczynających własną działalność połączona z udzieleniem środków finansowych w kwocie nieprzekraczającej 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia plus finansowe wsparcie pomostowe przez pierwszy okres funkcjonowania nowej firmy. Serdecznie zachęcamy do udziału w projektach.

 

 

 

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Nowej nazwie towarzyszy również zmiana domeny internetowej. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym - uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

To jednak nie koniec zmian, jakie dotyczą tego narzędzia informatycznego. Modyfikacji uległy również zasady rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz usług rozwojowych. W związku z tym warto zapoznać się z nową wersją Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (link), ze szczególnym uwzględnieniem zmodyfikowanej Karty Podmiotu i Karty Usługi.

Wprowadzone zmiany umożliwiają rozpoczęcie procesu rejestracji podmiotów w oparciu o zapisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (link). Rejestracja w Bazie w oparciu o nowe zasady umożliwi świadczenie usług tym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji wszystkie podmioty zainteresowane świadczeniem usług za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

konkursy rpoMamy przyjemność poinformować, że od 26 września do 4 października br. będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działań 10.2.2, 10.4.2 oraz 10.5 RPOWŚ. Pierwsze dwa działania umożliwią realizację projektów wsparcia aktywizacyjnego dla mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego miasto Kielce i 11 gmin ościennych. Projekty obejmą m.in. szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie połączone z profesjonalnym doradztwem zawodowym (Działanie 10.2.2), jak również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 10.4.2).

W odniesieniu do pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 27.06.2016 zamieszczamy poniżej aplikację ADU-EFS_1.0. Aplikacja ma służyć beneficjentom celem otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji sumy kontrolnej weryfikuj_1.0. Aplikacja działa w trybie off-line.

Przy korzystaniu z aplikacji należy uwzględnić, iż zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia w postaci szkoleń oraz usług rozwojowych beneficjent zobowiązany jest zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie są osoby, które korzystały z kilku form wsparcia. Taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia uzyskanych w projekcie.

aplikacja ADU_EFS 1.1 - arkusz Excel do pobrania

aplikacja weryfikuj 1.1 - arkusz Excel do pobrania