pasek logo unijne 2018 rpows

wynikiPublikujemy listę projektów, które spełniły kryteria ostatniego konkursu w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do realizacji rekomendowanych zostało 8 projektów, z których już wkrótce skorzysta co najmniej 650 osób długotrwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Pierwsze nabory uczestników rozpoczną się już w III kwartale tego roku, a skorzystać będzie można z atrakcyjnych, bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych połączonych ze stażami u pracodawców. Szczegółowe informacje już wkrótce.
 
Link do listy rankingowej: http://rpows.wup.kielce.pl/images/RPSW.10.02.01-IP.01-26-245-19/lista_rankingowa_konkurs_nr_RPSW.10.02.01_IP_01_26_245_19.pdf

mark 41701 960 720Informujemy, że powstał Materiał informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS.

W dokumencie poruszono m.in. kwestię wyboru podmiotów organizujących staże lub praktyki zawodowe w kontekście regulacji dotyczących zamówień publicznych, katalogu kwalifikowanych wydatków związanych z organizacją staży i praktyk zawodowych oraz sposobu ich ponoszenia, jak również kwestię występowania pomocy publicznej przy realizacji powyższych form wsparcia.

noimageTo już VI edycja DOFE. W tym roku połączona będzie z obchodami 15-lecia Polskiw Unii Europejskiej. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja promująca działania zrealizowane przy wsparciu środków europejskich. Jeśli założyłeś firmę dzięki dotacjom unijnym promuj swoją działalność poprzez udostępnienie klientom i mieszkańcom specjalnej oferty. Może to być np. zniżka na usługi, darmowe wejście czy zwiedzanie zaplecza niedostępnego na co dzień dla odwiedzających. Najatrakcyjniejsze propozycje promowane będą w mediach ogólnopolskich i na kanałach społecznościowych.

W jaki sposób przystąpić do akcji? Wystarczy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie dniotwarte.eu/dolacz-do-nas. W tym roku DOFE – czyli największe wydarzenie w Polsce związane z Funduszami Europejskimi - potrwa od 10 do 12 maja.

 

 

2 229.097.319,00 zł – to wartość umów jakie popisane zostały dziś pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatowymi i Miejskim Urzędami Pracy z województwa świętokrzyskiego. Pieniądze przeznaczone są m.in. na dotacje, staże, kursy i szkolenia bezrobotnych po 29 – tym roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekty są realizowane w tzw. trybie pozakonkursowym.

Podczas spotkania odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Renaty Janik -  Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pana Edwarda Kulpy - Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy oraz  Pana Arkadiusza Piecyka- dyrektora WUP. Przedstawiono najświeższe informacje dotyczące regionalnego rynku pracy, w tym ostatnie meldunki z powiatów, świadczące o marcowym, rekordowym spadku liczby bezrobotnych o ponad 1.500 osób w całym regionie.

Od 29 marca do 10 kwietnia będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.2 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”. Wartość konkursu wynosi 9.377.000 złotych. O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą podmioty wymienione w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% -zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŚ. Istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły zawarte są w regulaminie niniejszego konkursu.

Serdecznie zapraszamy