pasek logo unijne 2018 rpows

Postępy w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych województw były głównym tematem spotkania z Komisją Europejską, które odbyło się 4 grudnia br. w Warszawie. Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że województwo świętokrzyskie zajęło I miejsce w zakresie kontraktacji realizacji działań z zakresu promocji trwałego zatrudnienia (Cel Tematyczny 8), których osią są działania wdrażane przez WUP. Osiągając poziom 66% wykorzystania alokacji na lata 2014 – 2020 przekroczyliśmy średnią dla województw, wynoszącą 54%.

Do chwili obecnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, nasza kwota kontraktacji przekroczyła 428 milionów złotych. Od początku realizacji zawarliśmy 177 umów na dofinansowanie projektów, których realizacja zapewnia osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników. Dotychczas działaniami WUP objęto ponad 21 tysięcy uczestników projektów. Ze szkoleń, staży prowadzących do zatrudnienia (Działanie 10.1 i 10.2) skorzystało ponad 16,5 tysiąca osób powyżej 30 roku życia (bezrobotnych i biernych zawodowo), własną działalność gospodarczą dzięki udzielonym dotacjom i wsparciu pomostowemu podjęło 4.260 osób (Działanie 10.4).

Z Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.5 RPOWŚ skorzystało już 755 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego województwa, a kwalifikacje podniosły 1.923 osoby pracujące.

Osiągnięty przez WUP wysoki poziom kontraktacji i certyfikacji środków w ramach Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego umożliwi otrzymanie środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Spełnione zostały wszystkie 2 warunki określone w Ramie Wykonania, tj. „Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem” na poziomie co najmniej 11.916 osób oraz „Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych” na poziomie minimum 30.650.772 Euro. Środki Krajowej Rezerwy Wykonania stanowią premię za wysoki poziom realizacji programów Unii Europejskiej w odniesieniu do poszczególnych osi priorytetowych. Obecnie oczekujemy na decyzję w zakresie przyznania dodatkowych środków, co umożliwi ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Działania 10.4 przewidującego m.in. udzielanie dotacji na powstawanie nowych firm.

Jeśli jesteś po trzydziestce, nie masz zatrudnienia i należysz do jednej z niżej wymienionych grup: kobiety, osoby po 50-tym roku życia, osoby z niepełnosprawnością, z niskim wykształceniem lub długotrwale bezrobotni, zgłoś się do projektu i podnieś swoje kwalifikacje. Lista firm prowadząca nabory znajduje się tutaj.

komunikat yellow

 

W związku z opracowywaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podręcznika dla beneficjentów/przedsiębiorców z zakresu RODO, prosimy wszystkich beneficjentów o zidentyfikowanie najczęstszych problemów, które napotykacie w tym zakresie i przesyłanie powyższych informacji na e-mail: wup@wup.kielce.pl. O informacje zwrotne prosimy do 15 września.

 

 

 

 

 

komunikat yellow

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zgodnie z Rozdziałem 1.1. pkt 3 Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18, informuje o jego anulowaniu z dniem 9 lipca 2018 r.

Konieczność anulowania konkursu spowodowana jest brakiem środków finansowych na jego organizację. Wynika to z faktu, że do czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów, wskutek błędów technicznych w arkuszach kalkulacyjnych dotyczących możliwych środków do zakontraktowania, przekazywało nieprawidłową informację na temat dostępnych w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego środków.

Wojewódzki Urząd Pracy pragnie przeprosić za zaistniałą sytuację wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w w/w konkursie, jednak nie wynika ona z winy WUP w Kielcach.

Zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Informujemy, że w zakładce Wytyczne i dokumenty programowe dostępne są zaktualizowane Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.