pasek logo unijne 2018 rpows

W lipcu ruszy projekt dotacyjny na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Skierowany jest dla osób pozostających bez zatrudnienia, które mają więcej niż 30 lat. Co ważne – nie trzeba być osobą zarejestrowaną jako bezrobotna, aby być uczestnikiem. Projekt „Patent na biznes” realizuje Akademia Przedsiębiorczości. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej https://ap.org.pl/projekty/patent-na-biznes/. W ramach projektu można ubiegać się o jednorazową bezzwrotną dotacje na otwarcie firmy oraz wsparcie pomostowe wypłacane przez 12 miesięcy. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Informujemy, że od 19 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Jednocześnie informujemy, ze zakres zawieszenia Wytycznych (…) pozostał niezmieniony i odnosi się do tych samych zapisów co w poprzedniej wersji Wytycznych.


Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych (…)

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi podziału źródeł finansowania wydatków dla projektów składanych w odpowiedzi na konkurs nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uprzejmie informuje, że maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85% a minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 15%. W związku z powyższym przy wyliczaniu wkładu własnego nie należy pomniejszać wartości projektów o środki wsparcia finansowego przekazywane uczestnikom projektów. Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowy konkurs nie przewiduje współfinansowania projektów ze środków wkładu krajowego. 

Po raz 14sty nagrodzone zostaną najbardziej innowacyjne projekty współfinansowane z  Funduszy Unijnych, które przyczyniają się do rozwoju regionu.

Tegoroczny konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, podzielony jest na 5 kategorii: inteligentna Europa, zielona Europa, sprawiedliwa Europa, zurbanizowana Europa i temat roku - ten wybierany jest głosami obywateli.

Projekty można zgłaszać do 9 maja za pośrednictwem strony:https://regiostarsawards.eu/

A szczegóły konkursu znajdziecie na stronie:https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informujemy, że wydłużony został termin częściowego zawieszenia stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (….) do 31 grudnia 2021 r.

Informacja o wydłużeniu terminu zawieszenia stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (…)