pasek logo unijne 2018 rpows

Tłumy kielczan zebrały się na Placu Artystów by świętować obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a na nim – szeroka oferta aktualnych projektów dotacyjnych oraz szkoleniowych dla osób po 30 roku życia w ramach

Zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Informujemy, że w zakładce Wytyczne i dokumenty programowe dostępne są zaktualizowane Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy kontraktację kolejnych projektów kierowanych do mieszkańców naszego regionu. Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i mogą z nich skorzystać osoby bezrobotne i bierne zawodowo po trzydziestym roku życia. Aby skorzystać z wybranego projektu należy zgłosić się bezpośrednio do jego realizatora. Miejsc w projektach wystarczy dla blisko 1.500 uczestników, którzy podniosą lub nabędą nowe kwalifikacje zawodowe, skorzystają ze staży lub subsydiowanego zatrudnienia u pracodawców. Serdecznie zapraszamy.

Lista instytucji realizujących Działanie 10.2 dla mieszkańców całego województwa na 2018 rok.

Informuję, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego poinformowała o wprowadzonych zmianach w zakresie zasad oznaczania projektów w odniesieniu do umów obowiązujących po 1 stycznia 2018 roku w ramach RPOWŚ. Wprowadzono nowy logotyp odnoszący się do barw Rzeczypospolitej Polskiej, który należy umieścić w ciągu logotypów stosowanych w ramach standardu wizualizacyjnego RPOWŚ. Na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl zamieszczone zostały zaktualizowane informacje oraz dokumenty zawierające nowe zasady wizualizacji. Rekomendujemy weryfikację Państwa nośników informacji o RPOWŚ pod kątem dostosowania ich do nowych standardów wizualizacyjnych, w tym, m.in. Państwa stron internetowych dedykowanych projektom RPOWŚ, papieru firmowego, materiałów promocyjnych o charakterze wizualnym w formie np. plakatów, ulotek, spotów i reklam wytwarzanych po 1 stycznia 2018 roku.

UwagaW związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu przez użytkowników, informujemy o możliwych przejściowych trudnościach z pracą głównie niestandardowym wylogowywaniem.
Wobec powyższego termin składania wniosków o płatność przez beneficjentów został wydłużony do 19 stycznia 2018 roku.