pasek logo unijne 2018 rpows

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wątpliwościami dotyczącymi kwestii związanych z wyliczeniem terminu składania ofert oraz dokładnym oznaczeniem godzinowego upływu terminu, poniżej przekazujemy stanowisko MFiPR w przedmiotowej sprawie.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków nie określają czy termin składania ofert to dni kalendarzowe czy robocze. W związku z tym stosuje się ogólne zapisy kodeksu cywilnego, czyli termin podany w dniach może być liczony nazwą dnia lub datą, i będzie to oznaczało dni kalendarzowe.

Termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, czyli o godzinie 24. Dokładne oznaczenie godziny zależy od rozdzielczości skali oraz systemu zaokrąglania liczb zastosowanego miernika czasu. Czas może być określany w rozdzielczości godzin i minut (hh:mm) lub godzin, minut i sekund (hh:mm:ss).

Przy określaniu terminu z oznaczeniem godziny w rozdzielności godzin i minut, godzina wyznaczająca koniec dnia powinna być oznaczona jako 24:00. Upływ dnia oznaczony jako 23:59 nie jest prawidłowy. W dobie cyfryzacji odrzucenie oferty, która wpłynęła do zamawiającego w formie elektronicznej pomiędzy godzinami 23:59 a 24:00 stanowi zasadę naruszenia równego traktowania wykonawców lub uczciwej konkurencji.

Oferta, która wpłynęła ostatniego dnia wyznaczonego do składania ofert do godziny 24:00 włącznie (24:00:00) jest ofertą, która wpłynęła w terminie. Dopiero oferta, która wpłynęła po godzinie 24:00, np. 24:00:00:01, może być uznana za złożoną po terminie. Na określenie godziny wpływ ma również przyjęty sposób zaokrąglania liczb, co ma doniosłe skutki prawne. Zatem ocena, czy oferta wpłynęła po terminie, może zależeć od skali rozdzielczości oraz sytemu zaokrąglania liczb, który charakteryzuje zastosowany miernik czasu.

Do 31 grudnia 2022 r. wydłużony został czas częściowego zawieszenia stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 202-2014
. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 16 grudnia 2021 r. podpisał „Informację o częściowym zawieszeniu….”, zastępując tym samym tę obowiązującą do 31 grudnia 2021 r. Zakres przepisów podlegających zawieszeniu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Pomoc Techniczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich (EFS)
w ramach Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna, Działania 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego oraz 11.3 Informacja i Promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach następujących grup wydatków: „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ”, „Bieżąca obsługa wdrażania Programu w tym szkolenia dla pracowników”, „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020”, „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ”.

Celem projektów jest wzmocnienie potencjału administracyjnego jednostek uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz prowadzenie skutecznych i efektywnych działań informacyjnych i promocyjnych.

Planowane efekty:
 sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, którzy są zaangażowani we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz przygotowanie do wdrażania nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 sfinansowanie kosztów usług pocztowych oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych, biurowych i papieru ksero na potrzeby realizacji przez pracowników IP zadań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz przygotowania do wdrażania nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 prowadzenie kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ 2014-2020 oraz przygotowanie do wdrażania nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 sfinansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ 2014-2020 oraz przygotowanie do wdrażania nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 sfinansowanie ewentualnych kosztów egzekucyjnych,
 prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Realizacja projektów obejmuje 2023 rok.
Ogólna wartość projektów: 2 477 204 PLN
Dofinansowanie projektów ze środków UE: 2 105 625 PLN.

Przypominamy, że od 16 grudnia 2021 roku nie można wykorzystywać poniżej wyszczególnionych 8 filmów instruktażowych poświęconych zasadom ubiegania się o środki unijne w perspektywie 2014-2020 opracowanych przez MR w 2017 roku:

  1. Wystartuj w biznesie! – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  2. Załóż i rozwiń własny startup! - Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  3. Innowacje w biznesie? - Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  4. Rozwiń swój biznes! – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  5. Działasz w organizacji pozarządowej? – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  6. Znajdź pracę! – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  7. Szukasz klientów za granicą? – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  8. Szukasz dofinansowania z Funduszy Europejskich? – Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji!

W związku z powyższym, beneficjenci, którzy wykorzystują powyższe filmy do działań promocyjno-informacyjnych proszeni są o usuniecie ich ze wszystkich kanałów informacyjnych na których zostały umieszczone.

Profesjonalne kursy spawalnicze, kucharskie, dla opiekunów osób starszych, kierowców samochodów ciężarowych, operatorów sprzętu budowlanego, szkolenia rachunkowo - księgowe oraz liczne szkolenia „otwarte”, tj. dopasowane do predyspozycji uczestników – to tylko wybrane elementy nowej oferty unijnych projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Realizatorami projektów są realizatorzy wyłonieni w konkursie przez WUP, którzy już wkrótce rozpoczną rekrutację uczestników.

Oprócz wysokiej jakości szkoleń, uczestnicy projektów mogą liczyć na indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Są również refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców, którzy zatrudnią osoby bezrobotne. Do projektu mogą przystąpić osoby pozostające bez zatrudnienia po 30 roku życia, zarówno zarejestrowane jak
i niezarejestrowane w urzędach pracy.

Pierwsze nabory osób bezrobotnych w ramach nowych projektów rozpoczną się w październiku bieżącego roku. Łączna wartość 12 nowych umów podpisanych przez WUP to ponad 16 mln złotych.

Lista nowych projektów wraz terminami naborów i danymi kontaktowymi do realizatorów: