pasek logo unijne 2018 rpows

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi podziału źródeł finansowania wydatków dla projektów składanych w odpowiedzi na konkurs nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uprzejmie informuje, że maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85% a minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 15%. W związku z powyższym przy wyliczaniu wkładu własnego nie należy pomniejszać wartości projektów o środki wsparcia finansowego przekazywane uczestnikom projektów. Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowy konkurs nie przewiduje współfinansowania projektów ze środków wkładu krajowego.