pasek logo unijne 2018 rpows

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informujemy, że wydłużony został termin częściowego zawieszenia stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (….) do 31 grudnia 2021 r.

Informacja o wydłużeniu terminu zawieszenia stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (…)