pasek logo unijne 2018 rpows

Planowane jest, że w pierwszym kwartale 2021 roku rozpoczną się nabory do projektów szkoleniowo – stażowych dla osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 30-stego roku życia. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach obecnie jest na etapie wyboru realizatorów projektów. Na aktywizację bezrobotnych w ramach najnowszego konkursu przeznaczone jest 21 milionów 900 tysięcy złotych. Pozwoli to na aktywizację 1365 mieszkańców świętokrzyskiego. Co ważne - jedna trzecia miejsc w projektach przygotowana jest dla osób, które pracę utracili w wyniku pandemii Covid-19.

Do udziału w projektach będą mogły zgłaszać się osoby należące do następujących grup:

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne
zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
osoby po 50 roku życia ,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niskimi kwalifikacjami,
osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie
sprawowania opieki.
2. Osoby zaliczające się do poniższych grup:
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
reemigranci,
osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
osoby pracujące tj. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,
bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat.

Po podpisaniu umów z realizatorami projektów na stronie WUP Kielce opublikowana będzie pełna lista realizatorów wraz z danymi kontaktowymi oraz terminami naborów.