pasek logo unijne 2018 rpows

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach rozpoczęła realizację projektu pt. „HerOSI Biznesu” w ramach Poddziałania 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (dotacje) – OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

                O udział w projekcie, który przewiduje przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23.050 zł) wraz z finansowym wsparciem pomostowym (maks. 1.400 zł/m-c przez okres do 12 miesięcy) mogą ubiegać się osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne (nieprzerwanie przez co najmniej 12 m-cy),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. średnie),
  • osoby powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki lub sprawujące opiekę,
  • osoby odchodzące z rolnictwa (oraz członkowie ich rodzin)

Ponadto, ze wsparcia w ramach projektu skorzystać mogą reemigranci (przebywający za granicą przez min. 6 m-cy) oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat.

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do mieszkańców obszarów wiejskich gmin należących do OSI (obszarów o najgorszym dostępie do usług). Wykaz gmin dostępny będzie na stronie internetowej Akademii Przedsiębiorczości.

UWAGA: Wszystkie zadania w ramach ww. projektu, począwszy od rekrutacji (która rozpocznie się 20 lipca br.), opracowania biznesplanów, ich oceny, po przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego realizowane są wyłącznie przez Akademię Przedsiębiorczości, która nie współpracuje w tym zakresie z żadną inną jednostką, osobą fizyczną, czy instytucją.

Wszelkie działania w ramach projektu realizowane są nieodpłatnie.

Osoby, które są zainteresowane wsparciem i spełniają ww. kryteria winny zgłaszać się bezpośrednio do realizatora projektu.