pasek logo unijne 2018 rpows

Informujemy, że w związku ze skutkami panującej pandemii i związanymi z tym trudnościami spełniania przez beneficjentów projektów wymogów  wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej czasowo zawiesiło stosowanie ww. Wytycznych w okresie od lutego do końca grudnia 2020.

Szczegóły dokumentu znajdują się tutaj


Uwaga! Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że każdorazowe dokonanie zmian w zakresie wynikającym z Wytycznych ... wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.