pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.2.1

Ogłoszenie o konkursie nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 02.10.2017r. do dnia 10.10.2017r.
Data dodania ogłoszenia 28.08.2017r.

W związku z napływającymi od wnioskodawców informacjami dotyczącymi ograniczenia dostępności do Lokalnego Systemu Informatycznego, nabór wniosków w konkursie RPSW.10.02.01.IP-26-164/17 zostaje wydłużony do dnia 13.10.2017r. do godziny 15.30.

Wykaz projektów w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej (dotyczy konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17) Data dodania ogłoszenia 15.11.2017r.
Listy projektów, które spełniły kryteria w ramach konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17 i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) (data dodania ogłoszenia 29.12.2017r.)
Skorygowana lista rankingowa dla konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17 (data dodania 5.06.2018r.)

Regulamin konkursu Nr: RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17

Najczęściej zadawane pytania

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 2 Karta weryfikacji poprawności wniosku
Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
Załącznik nr 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020
Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe
Załącznik nr 7 Taryfikator cen rynkowych
Załącznik nr 8 Wytyczne w sprawie organizacji staży i praktyk zawodowych
Załącznik nr 9 Wytyczne w sprawie organizacji szkoleń
Załącznik nr 10 Informator Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk

 

Załączniki do umowy:
załącznik nr 2: Harmonogram płatności,
załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
załącznik nr 4: Obowiązki informacyjne Beneficjenta
załącznik nr 5: Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
załącznik nr 6: Oświadczenia Beneficjenta o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS,
załącznik nr 7: Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
załącznik nr 8: Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków,
załącznik nr 9: Oświadczenie uczestnika projektu
załącznik nr 10: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
załącznik nr 11: Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.
załącznik nr 12: (wykreślono),
załącznik nr 13: Umowa/porozumienie partnerskie,
załącznik nr 14: Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014,
załącznik nr 15: Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo,
załącznik nr 16: Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania

 

Załączniki do umowy ryczałtowej:
załącznik nr 2: Harmonogram płatności,
załącznik nr 5: Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
załącznik nr 6: Oświadczenia Beneficjenta o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS,
załącznik nr 7: Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
załącznik nr 8: Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków,
załącznik nr 9: Oświadczenie uczestnika projektu
załącznik nr 10: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
załącznik nr 11: Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych. 
załącznik nr 12: (wykreślono),
załącznik nr 13: Umowa/porozumienie partnerskie, 
załącznik nr 14: Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014,
załącznik nr 15: Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo,
załącznik nr 16: Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania

 

Najczęściej zadawane pytania:

Pyt. Czy przedsiębiorstwo wpisane do RIS/Agencji zatrudnienia czynnie działające w aktywizacji zawodowej może aplikować w naborze konkursu RPWS.10.02.01-IP-26-164/17 ?
Odp. Na podstawie regulaminu ww. konkursu, przedsiębiorstwo takie, może aplikować w ramach naboru wniosków. Informuję również, iż podmiot składający wniosek o dofinansowanie musi w dniu złożenia wniosku posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z aktywizacją zawodową osób pozostających bez zatrudnienia oraz obowiązany jest spełnić wyszczególnione w punkcje 4.2.3 kryteria dostępu weryfikowalne na etapie oceny formalnej.

Pyt. Czy zgodnie z kryterium premiującym nr.2 konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17 uczestnicy muszą uzyskać kwalifikacje ICT, czy mogą to być kompetencje ICT?
Odp. Za kryterium premiujące nr. 2 można uznać kompetencje ICT. Zaznaczam jednak, że warunkiem przyznania dodatkowych punktów premiujących jest to, by kompetencje ICT były spójne z założoną tematyką szkolenia lub kursu w obrębie katalogu branż wymienionych w treści kryterium premiującego. Ocenie podlega również to, czy nabyte kompetencje ICT są tematycznie powiązane ze specyfiką podstawowego szkolenia zawodowego i pozostają z nim w logicznym związku (np. rozszerzają podstawowe umiejętności zawodowe, dając uczestnikowi szersze możliwości zdobycia i utrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy).