pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.4.1

Ogłoszenie o naborze pozakonkursowym do projektu Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe).

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 20.06.2017r. do dnia 30.06.2017r.
Data dodania ogłoszenia 20.06.2017r.

Tabela z informacją o projekcie, który został wybrany do dofinansowania w ramach naboru Data dodania tabeli 30.06.2017r.

zasady_realizacji_projektu_pozakonkursowego_w_ramach_rpows_w_2016_roku_v1.doc

 

załącznik_nr_1_- instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_2016.pdf

załącznik_nr_2_- wzór_karty_oceny_formalnej_-_mikro.docx

załącznik_nr_3_- Karta_oceny_merytorycznej_BGK.docx

załącznik_nr_4_- wzór_deklaracji_poufnosci.docx

załącznik_nr_5_- wzór_oświadczenia_o_bezstronnosci.docx

załącznik_nr_6_- umowa_10.4.1_po_zarządzie.pdf

załącznik_nr_7_- Ogłoszenie_o_naborze_wniosku.pdf

załącznik_nr_8_- wezwanie_do_złożenia_wniosku.pdf

załącznik_nr_9_- wzór_tabeli_z_informacja_o_projekcie.docx

 

 

załącznik_nr_1_do_umowy_-_wzór_wniosku.doc

załącznik_nr_2_do_umowy_-_Strategia_inwestycyjna_RPOWS_2014-2020.doc

załącznik_nr_3_do_umowy_-_lokowanie_wolnych_srodków.docx

załącznik_nr_4_do_umowy_-_promocja_i_informacja.doc

załącznik_nr_5_do_umowy_-_wynagradzanie_Beneficjenta_mp.docx

załącznik_nr_6_do_umowy_-_wniosek_osób_uprawnionych_do_obsługi_systemu_SL2014.docx