pasek logo unijne 2018 rpows

Przemowa Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusza Piecyka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego to największy spośród dotychczasowych programów rozwojowych w naszym regionie. Tematyka konferencji, która odbyła się w auli Politechniki Świętokrzyskiej w dniu 22 listopada br., dotyczyła dwóch unijnych funduszy strukturalnych, na bazie których powstał RPOWŚ – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście przedstawili własne poglądy na temat wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wskazali na działania, które pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczności lokalnych. Padały stwierdzenia że, bez pomocy płynącej z Unii Europejskiej, tak dynamiczy rozwój nie byłby możliwy. Podkreślali jednak, że rozdysponowanie środków finansowych w dziedziny dające lepszą przyszłość, ze względu na skomplikowane procedury, nie jest zadaniem łatwym i pozostawia szerokie pole do dyskusji.

Dużo emocji w dyskusji podjętej w drugiej części konferencji wywołało efektywne wykorzystanie finansów pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczący w niej Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk podkreślał, jak duże znaczenie mają unijne projekty dla rozwoju lokalnych rynków pracy. „Problemy pracodawców ze znalezieniem nowych pracowników dotyczą już ponad 1/3 świętokrzyskich firm. Z drugiej strony – ponad połowa bezrobotnych zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach pracy to osoby bez kwalifikacji zawodowych bądź jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego. To właśnie w ten obszar celują unijne programy aktywizacyjne” – podkreślał w dyskusji Dyrektor WUP.

Wojewódzki Urząd Pracy należy do instytucji, które najsprawniej realizują powierzone programy Unii Europejskiej. Od początku wdrażania RPOWŚ ogłosiliśmy już 8 konkursów na dofinansowanie projektów:

  • 3 konkursy na wsparcie bezrobotnych w ramach Działania 10.2 - poziom kontraktacji dostępnej alokacji na lata 2014-2020 wynosi już 58,5%;
  • 3 konkursy wspierające przedsiębiorczość i samozatrudnienie w ramach Działania 10.4 - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 46%;
  • 2 konkursy na wybór operatorów regionalnego Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców na kwotę 25 mln złotych - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 38%.

Kolejne konkursy będą ogłaszane sukcesywnie w taki sposób, by zabezpieczyć płynna realizację projektów do końca okresu programowania. W chwili obecnej prowadzone są nabory uczestników projektów, a szczegóły można znaleźć w naszym serwisie internetowym w zakładce Regionalny Program Operacyjny

Otwarcie Spotkania przez Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Szczepanika    Uczestnicy konferencji dotyczącej RPOWŚ