pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.5.0

  

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ

Ogłasza konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-058/16

na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, dotyczący wzrostu adaptacyjności MŚP w regionie będący wynikiem zrealizowanych usług rozwojowych.

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego co najmniej w jednym z 3 obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 04 października 2016 r.

Przedmiot konkursu - typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

  1. Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). W ramach tego typu przedsięwzięć przedsiębiorstwa sektora MMŚP oraz ich pracownicy będą mogli realizować usługi dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), w tym:
    1. usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw obejmujące np. doradztwo biznesowe, mentoring, asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej,
    2. usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i dostosowywanie kwalifikacji i kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i specjalistyczne szkolenia).

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą podmioty wymienione
w Regulaminie konkursu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmioty, które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 11 802 000,00 PLN

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.

Maksymalny % poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85 %.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 15% - zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŚ.

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego
  • w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce (pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej http://rpows.wup.kielce.pl oraz na portalu funduszy europejskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,
pokój nr 115, 116
tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625,
e-mail: wup@wup.kielce.pl

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK
http://rpows.wup.kielce.pl

 

Ogłoszenie 10.05.00_dla Skarzyska Ostrowca Starachowic.pdf

Regulamin-konkursu-RPSW.10.05.00 - Skarżysko, Ostrowiec, Starachowice.doc

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku.doc

Załącznik nr 2 - Instrukcja.doc

Załącznik nr 3 - Wzór karty weryf. popr. wniosku w ramach RPO WŚ.docx

Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny form.23 sierpnia - 3 miasta.doc

Załącznik nr 5 - Karta oceny merytorycznej.docx

Załącznik nr 6 - Wzór Umowy o dofinansowanie.docx

Załącznik nr 6a - Załączniki do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 - Taryfikator cen rynkowych.doc

Załącznik nr 8 - Założenia do PSF (23.8.2016).doc

Załącznik nr 8_1 - MInimalny zakres Regulaminu (23.8.2016).doc

Załącznik nr 8_2 - Minimalny zakres Wniosku o dofinansowanie usługi rozowojowej (23.8.2016).doc

Załącznik nr 8_3 - Minimalny zakres Umowy wsparcia (23.8.2016).doc

Załącznik nr 8_4- Minimalny zakres Wniosku o refundację (23.8.2016).doc