pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.2.2

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 10.2.2 
Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających 
bez zatrudnienia - ZIT (projekty konkursowe)

 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 11 października 2016 r.
Wyniki oceny formalnej

Lista oceniających
Wyniki naboru
Skorygowana Lista ocenionych projektów

Komunikat z dnia 30.09.2016 r. dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu  

nr RPO.10.02.02-IP.01-26-055/16 RPO WŚ 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ informuje
o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr RPSW.10.02.02-IP.01-26-055/16.
W związku z wątpliwościami podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku
o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPSW.10.02.02-IP.01-26-055/16 dotyczącymi umieszczenia we wniosku informacji związanych ze zgodnością projektu ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020, które obejmują kryteria punktowane, dodano do słownika tabeli 4.6 Uzasadnij spełnienie kryteriów wyboru projektów możliwość wyboru powyższych kryteriów oraz przedstawienia uzasadnienia ich spełnienia.
Każdy wniosek o dofinansowania, złożony do WUP przed wprowadzeniem ww. zmiany zostanie skierowany do poprawy na etapie weryfikacji braków formalnych i/lub oczywistych omyłek.
Termin składania wniosków w odpowiedzi na konkurs nr RPSW.10.02.02-IP.01-26-055/16 zostaje przedłużony do 11.10.2016 r.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ
Ogłasza konkurs nr RPSW.10.02.02-IP.01-26-055/16


na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, dotyczący wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 26 września 2016 r. do dnia
4 października 2016 r.

Przedmiot konkursu - typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania – obligatoryjnie.
Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
staże/praktyki zawodowe;
szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej;
subsydiowanie zatrudnienia;
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.
Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą podmioty wymienione w Regulaminie konkursu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmioty, które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 11 999 400,00PLN

Maksymalny % poziom dofinansowania z UE wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 85 %.

Maksymalny % poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95 %.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% - zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŚ.

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego
  • w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce (pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej http://rpows.wup.kielce.pl oraz na portalu funduszy europejskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,
pokój nr 115, 116
tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625,
e-mail: wup@wup.kielce.pl

w kwestiach dotyczących zgodności ze Strategią ZIT KOF informacji udziela
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
nr tel.: 41-36-76-707, 41-36-76-553, 41-36-76-550,
e-mail: biurozit@um.kielce.pl

Ogłoszenie o konkursie 10.02.02_ZIT.pdf

Regulamin konkursu RPSW.10.02.02_ZIT (24.08.2016).doc

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku.doc

Załącznik nr 2 - Instrukcja.doc

Załącznik nr 3 - Wzór karty weryf. popr. wniosku w ramach RPO WŚ.docx

Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny form. w. o dofin. pr.konkurs. RPO WŚ.docx

Załącznik nr 5a - Karta Oceny Merytorycznej - cz. A.docx

Załącznik nr 5b - Karta Oceny Merytorycznej - cz. B.docx

Załącznik nr 6 - Wzór Umowy o dofinansowanie.docx

Załącznik nr 6a - Załączniki do Umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 - Wzór Umowy o dofinansowanie - ryczałt.docx

Załącznik nr 7a - Załączniki do Umowy o dofinansowanie - ryczałt

Załącznik nr 8 - Taryfikator cen rynkowych.doc

Załącznik nr 9 - Wytyczne w sprawie organizacji stazy i praktyk zawodowych.doc

Załącznik nr 10 - Wytyczne w sprawie organizacji szkolen.doc

Załącznik nr 11 - Strategia ZIT KOF.pdf