pasek logo unijne 2018 rpows

Wszystkich realizatorów projektów w ramach umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy przypominamy, że dokumenty księgowe powinny być opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie jego związku z projektem. Opis powinien zawierać:

- numer umowy o dofinansowanie projektu,

- informację o współfinansowaniu projektu w ramach danego Programu / Działania / Poddziałania,

- nazwę zadania w ramach którego poniesiony jest wydatek lub kosztów pośrednich (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu),

- kwotę kwalfikowalną z przyporządkowaniem do odpowiedniego zadania, kosztów pośrednich,

- informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentu,

- adnotację o stosowaniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub zasady konkurencyjności.

 

W załączeniu przedstawiamy formatkę prawidłowego opisu dokumentu