pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek
Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Opublikowany od 29.03.2016 do 12.04.2016

 Wyniki oceny formalnej
Wyniki naboru - 12.09.2016
Skorygowana lista projektów - 10.11.2016

Komunikat z dnia 31.03.2016r. dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu
nr RPO.10.02.01-IP.01-26-036/16 RPO WŚ 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ informuje
o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-036/16.

Treść kryterium formalnego wymienionego w części 4.2.2. pkt. 2 Regulaminu konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-036/16 otrzymuje brzmienie:

- Czy Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi[1] (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie, którego stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe[2].

 


[1] W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego Wnioskodawcę/Partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali Wnioskodawca/Partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotów

[2] W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

 

Ogloszenie 10.02.01 2016
Regulamin konkursu RPSW.10.02.01 02.2016
Załącznik nr 1 wzór wniosku
Załącznik nr 2 instrukcja
Załącznik nr 3 karta weryf pop wniosku
Załącznik nr 4 karta oceny form
Załącznik nr 5 karta oceny meryt
Załącznik nr 6 wzór umowy
Załącznik nr 7 wzór umowy ryczałt
Załącznik nr 8 taryfikator cen rynkowych
Załącznik nr 9 wytyczne w sprawie organizacji staży i praktyk zawodowych
Załącznik nr 10 wytyczne w sprawie organizacji szkoleń

Załączniki do umowy

Załącznik nr 2 Harmonogram Płatności
Załącznik nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 4 Obowiązki informacyjne beneficjenta
Załącznik nr 5 Kwartalny Harmonogram form wsparcia
Załącznik nr 6 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z ZUS
Załącznik nr 7 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z US
Załącznik nr 8 Ośwaidczenie Beneficjenta o niepodleganiu karze
Załącznik nr 9 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 10 Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 11 Odwołanie Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 12 Wymagania w odniesieniu do wyodrebnionej ewidencj księgowej
Załącznik nr 13 Wzór umowy o partnerstwie
Załącznik nr 13 zal. 2 do umowy o partnerstwie
Załącznik nr 13 zal. 3 do umowy o partnerstwie
Załącznik nr 14 Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsˆugi SL2014
Załącznik nr 15 do Umowy o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr 16 do Umowy o dofinansowanie Projektu

Załączniki do umowa - ryczałt

Załącznik nr 2 Harmonogram Płatnosci
Załącznik nr 3 Kwartalny Harmonogram form wsparcia
Załącznik nr 4 do umowy
Załącznik nr 5 do umowy
Załącznik nr 6 do umowy
Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 8 do umowy
Załącznik nr 9 do umowy
Załącznik nr 10 Wzór umowy o partnerstwie
Załącznik nr 10 zał. 2 do umowy o partnerstwie
Załącznik nr 10 zał. 3 do umowy o partnerstwie
Załącznik nr 11 Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta
Załącznik nr 12 do Umowy o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr 13 do Umowy o dofinansowanie Projektu