pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.4.1

 

 

 Komunikat z dnia 27.11.2015r. dotyczący zmian 

w Regulaminie Konkursu nr RPO.10.04.01-IP.01-26-005/15 RPO WŚ 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ informuje
o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-005/15.
Wynika ona z konieczności wprowadzenia korekt we wzorze karty oceny merytorycznej (załącznik nr 5 do regulaminu konkursu) oraz związanych z tym faktem zmian w treści regulaminu konkursu w części dotyczącej oceny merytorycznej.
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 


 

 Interpretacja

zapisów zawartych w punkcie 2.4 „Wymagania w zakresie wskaźników projektu”
Regulaminu konkursu Nr: RPSW.10.04.01-IP.01-26-005/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)”


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż tworząc w LSI wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 10.4.1 RPOWŚ 2014 – 2020 należy
w sekcji 3 wpisać jeden cel szczegółowy (wybrany spośród wskazanych
w punkcie 2.4 regulaminu konkursu) oraz przypisać do niego wszystkie wskaźniki rezultatu i produktu zawarte w regulaminie konkursu.

Ponadto Wnioskodawcy zobowiązani są – zgodnie z Regulaminem konkursu – do  monitorowania w projekcie wszystkich wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie, a także wskaźników wspólnych, które wynikają z zał. nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 oraz Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu
nr RPO.10.04.01-IP.01-26-005/15 RPO WŚ 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ informuje o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-005/15

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. terminu składania wniosku w pkt 3 Podrozdziału 1.4, pkt. 2 i pkt 13 Podrozdziału 1.7, który z uwagi na ograniczoną funkcjonalność Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), zostaje przedłużony do 30.09.2015 r.,
  2. terminu orientacyjnego rozstrzygnięcia konkursu w pkt 14 Podrozdziału 1.7, który zostaje przedłużony do 21.12.2015 r.,
  3. usunięcia w pkt 2 Podrozdziału 2.4 definicji wskaźnika rezultatu długoterminowego, ponieważ nie jest on wymagany na poziomie projektu,
  4. wprowadzenia w pkt 9 Podrozdziału 2.4 wskaźników horyzontalnych, co wynika z obowiązku ich monitorowania na poziomie IŻ,
  5. usunięcia w punkcie 9 Podrozdziału 2.4 wskaźnika produktu „Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie”, ponieważ przedmiotowy konkurs nie przewiduje typu projektu dotyczącego instrumentów finansowych (w formie mikropożyczek),
  6. zmiany wartości minimalnej liczby punktów z 28 na 42 w części II oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji) w ramach Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ z uwagi na oczywistą omyłkę. Minimalna liczba przyznanych punktów w części II oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego musi wynosić minimum 70 % punktów z 60 maksymalnie możliwych do uzyskania.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ

Ogłasza konkurs nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-005/15

na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dotyczący zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz dotyczący wzrostu liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 7 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

Przedmiot konkursu - typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji 2. i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).
2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem pomostowym, dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy;


O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą podmioty wymienione w Regulaminie konkursu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmioty, które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 35 000 000,00 PLN

 

Maksymalny % poziom dofinansowania z UE wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 85 %.

Maksymalny % poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95 %.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% - zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŚ.

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:
•    w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego
•    w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach  ul. Witosa 86, 25-561 Kielce (pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Regulamin konkursu wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej http://rpows.wup.kielce.pl oraz na portalu funduszy europejskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, pokój nr 115, 116
tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625, e-mail: wup@wup.kielce.pl

Załączniki:

Regulamin konkursu 10.4.1 RPO WŚ_05.08.2015

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 - Instrukcja_WND

Załącznik nr 2a do Instrukcji

Załącznik nr 2b do Instrukcji

Załącznik nr 3 - Wzór karty weryf. popr. wniosku w ramach RPO WŚ

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny form. w. o dofin. pr.konkurs. RPO WŚ_10.4.1

Załącznik nr 5 - Wzór kar.oc. meryt. wn.o dof.proj.konkursowy RPO WŚ

Załącznik nr 6 - Umowa o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 7 - Taryfikator cen rynkowych

Załącznik nr 8 - Wytyczne do Poddziałania 10.4.1 2015_05.08.2015 r.

Załączniki do umowy

Załącznik nr 2 Harmonogram Płatności

Załącznik nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 4 Obowiązki informacyjne beneficjenta

Załącznik nr 5 Kwartalny Harmonogram form wsparcia

Załącznik nr 6 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z ZUS

Załącznik nr 7 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z US

Załącznik nr 8 Ośwaidczenie Beneficjenta o niepodleganiu karze

Załącznik nr 9 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 10 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 11 Odwołanie Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 12 Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej

Załącznik nr 14 Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014