pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.2.1

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 27.11.2015r. dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu
nr RPO.10.02.01-IP.01-26-004/15 RPO WŚ 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ informuje
o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-004/15.
Wynika ona z konieczności wprowadzenia korekt we wzorze karty oceny merytorycznej (załącznik nr 5 do regulaminu konkursu) oraz związanych z tym faktem zmian w treści regulaminu konkursu w części dotyczącej oceny merytorycznej.
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

 

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu
nr RPO.10.02.01-IP.01-26-004/15 RPO WŚ 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ informuje o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-004/15.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. terminu składania wniosku w pkt 3 Podrozdziału 1.4, pkt. 2 i pkt 13 Podrozdziału 1.7, który z uwagi na ograniczoną funkcjonalność Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) zostaje przedłużony do 30.09.2015 r.,
  2. terminu orientacyjnego rozstrzygnięcia konkursu w pkt 14 Podrozdziału 1.7, który zostaje przedłużony do 21.12.2015 r.,                   
  3. usunięcia w pkt 2 Podrozdziału 2.4 definicji wskaźnika rezultatu długoterminowego, ponieważ nie jest on wymagany na poziomie projektu,
  4. wprowadzenia w pkt 9 Podrozdziału 2.4 wskaźników horyzontalnych, co wynika z obowiązku ich monitorowania na poziomie IZ.

 

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ

Ogłasza Konkurs nr RPSW.10.02.01.-IP.01-26-004/15

na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dotyczący wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 7 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

Przedmiot konkursu - typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:
W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie –  obligatoryjnie.
2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
       a)    pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
       b)    staże/praktyki zawodowe;
       c)    szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej;
       d)    subsydiowanie zatrudnienia;
       e)    wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
3. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
4. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.
6. Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą podmioty wymienione w Regulaminie konkursu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmioty, które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN

 

Maksymalny % poziom dofinansowania z UE wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 85 %.

Maksymalny % poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95 %.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% - zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŚ.

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:

     •    w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwemLokalnego Systemu Informatycznego .
     •    w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach  ul. Witosa 86, 25-561 Kielce (pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Regulamin konkursu wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej http://rpows.wup.kielce.pl oraz na portalu funduszy europejskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, pokój nr 115, 116
tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625, e-mail: wup@wup.kielce.pl

Załączniki:

Regulamin konkursu 10.2.1 RPO WŚ (5 sierpnia 2015)

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 - Instrukcja_WND

Załącznik nr 2a do Instrukcji

Załącznik nr 2b do Instrukcji

Załącznik nr 3 - Wzór karty weryf. popr. wniosku w ramach RPO WŚ

Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny form. w. o dofin. pr.konkurs. RPO WŚ

Załącznik nr 5 - Wzór karty oc. meryt. w. o dofin. pr. konkurs. RPO WŚ

Załącznik nr 6 - Umowa o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 7 - Umowa o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe

Załącznik nr 8 - Taryfikator cen rynkowych

Załącznik nr 9 - Wytyczne w sprawie organizacji staży i praktyk zawodowych

Załącznik nr 10 - Wytyczne w sprawie organizacji szkoleń

 

Załączniki do umowy

Załącznik nr 2 Harmonogram Płatności

Załącznik nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 4 Obowiązki informacyjne beneficjenta

Załącznik nr 5 Kwartalny Harmonogram form wsparcia

Załącznik nr 6 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z ZUS

Załącznik nr 7 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z US

Załącznik nr 8 Ośwaidczenie Beneficjenta o niepodleganiu karze

Załącznik nr 9 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 10 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 11 Odwołanie Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 12 Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej

Załącznik nr 13 Wzór umowy o partnerstwie

Załącznik 2 do umowy o partnerstwie

Załącznik 3 do umowy o partnerstwie zał. 3 do umowy o partnerstwie

Załącznik nr 14 Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014

Załącznik nr 15 do Umowy o dofinansowanie Projektu

Załącznik nr 16 do Umowy o dofinansowanie Projektu

 

Załączniki do umowy - kwoty ryczałtowe

Załącznik nr 2 Harmonogram Płatności

Załącznik nr 3 Kwartalny Harmonogram form wsparcia

Załącznik nr 4 Obowiązki informacyjne beneficjenta

Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z ZUS

Załącznik nr 6 Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z US

Załącznik nr 7 Ośwaidczenie Beneficjenta o niepodleganiu karze

Załącznik nr 8 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 9 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 10 Odwołanie Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 12 Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014